• en
 • sv
 • WhistleblowER-tjänster för ditt företag

  Whistleblower eller visselblåsning är en möjlighet att upptäcka oegentligheter på ett tidigt stadium. En visselblåsare eller visslare, från engelskans whistleblower, är en person som uppmärksammar allvarliga oegentligheter i ett företag eller organisation.

  Allt fler verksamheter inser värdet av att tillhandahålla ett system där missförhållanden kan rapporteras. På så sätt kan oegentligheter snabbt uppmärksammas och åtgärdas, innan de växer och blir ohanterliga. Vi ser därför whistleblowing som både en förtroende- och hållbarhetsfråga.

  2Secure tillhandahåller ett system för uppgiftslämning, såväl som en professionell mottagare av informationen och möjlighet till utredning av uppgifterna. Genom att ge anställda en möjlighet att helt anonymt anmäla det till en utomstående part ökar också chansen att oegentligheter anmäls.

  Whistleblowing – Säkert system för anonym uppgiftslämning

  • Ökar företagets trovärdighet på marknaden, både avseende kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners.
  • Ökar förtroendet hos anställda.
  • Ges goda möjligheter att hantera ärenden i tidigt skeende.
  • Minskar risken för oegentligheter.

  Därför bör man ha en extern leverantör

  Whistleblowing är en teknisk lösning för uppgiftslämnande, men framförallt en förtroende- och hållbarhetsfråga där opartiskhet är avgörande. Företag och organisationer som har en intern hantering av ärenden kan möta både motstånd och misstänksamhet. Därtill kan hanteringen vara resurskrävande både vad gäller tid och ekonomi. Vi erbjuder ett system med total sekretess där en professionell mottagare effektivt hanterar, filtrerar och utreder information som lämnas.

  Att arbeta med 2Secures Whistleblowing

  2Secure är med genom hela whistleblowingprocessen. Vårt mål är att det ska vara besvärsfritt för dig som kund att implementera vårt system. Vi hjälper till med utformning av policys och utbildningar. När systemet är implementerat ser vi till att göra en snabb och professionell filtrering av inkommande ärenden. 2Secure har beprövade processer för att utreda känslig information och har en global kapacitet.

  Uppmärksamma risker på ett tidigt stadium

  Inom ett företag eller en organisation finns alltid en viss risk att oegentligheter förekommer, men att personal och medarbetare känner en oro inför att uppmärksamma problemen. Det kan vara att man är rädd att förlora jobbet eller att bli utstött av övriga anställda. En sådan negativ arbetskultur är i längden inte bra, vare sig för företaget eller de anställda.

  System som underlättar för whistleblower

  Ett system för whistleblowing är en bra lösning för ett företag som vill kunna hantera oegentligheter på ett tidigt stadium. Whistleblowing, eller visselblåsning på svenska, innebär möjligheten att anonymt kunna anmäla något man inte tycker står rätt till. Det kan röra en allvarlig incident eller agerande på arbetsplatsen som rör personal eller chefer. Sådant som den enskilde inte vågat ta upp med vare sig kollegorna eller ledningen. Den som anmäler oegentligheter på detta sätt kallas för whistleblower, eller visselblåsare.

  Extern hantering av information

  Med 2secures system för whistleblowing hanteras dessa anmälningar av en tredje part, oss, vilket väsentligt ökar trovärdigheten hos företaget. Den anställde, eller den chef, som vill uppmärksamma oegentligheter kan göra det anonymt via en säker webbtjänst, och den inkomna informationen värderas och bedöms av professionell säkerhetspersonal. Om vi gör bedömningen att ärendet behöver hanteras vidare kommer vi med rekommendationer för hur detta ska ske. Vi bistår även med professionell hjälp under själva hanteringen av ärendet.

  Ökar företagets trovärdighet

  Genom att implementera ett system för whistleblowing visar ett företag att man inte räds för att ta itu med interna problem och bidrar i längden till en känsla av säkerhet både hos kunder och anställda. Dessutom ger det företaget en möjlighet att redan på ett tidigt stadium bli uppmärksammad på oegentligheter och få hjälp att hantera dem.

  Whistleblowing

  Whistleblowingtjänsten levereras som en komplett tjänst redo att användas. Tjänsten innehåller både implementering, drift och hantering av inkommande ärenden.

  Whistleblowing

  Whistleblowingtjänsten levereras som en komplett tjänst redo att användas. Tjänsten innehåller både implementering, drift och hantering av inkommande ärenden.

  Följande moment ingår i tjänsten:

  • Säker kundanpassad webblösning. Telefon, brev, e-mail dygnet runt (på flera språk om så behövs).
  • Klassificering och filtrering av inkomna anmälningar.
  • Bedömning av ärenden, värdering av information.
  • Rekommendation för vidare hantering.
  • Vid beslut om vidare utredning hjälper 2Secure exempelvis till med kvalificerade utredare, rådgivning och stöd, insamling av bevis och rekommendationer för framtida riskhantering.